Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος

Webp.net-resizeimage

Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα στους  εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.000 εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της
αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες
γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές
προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση
των 3 θεματικών αντικειμένων.

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης(500€ συνολικά). Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται, τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο, όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της
χώρας.

Θεματικά αντικείμενα:

1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών
2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
3. Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://perivallon.saeepe.gr/ όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου και το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να υποβάλλουν ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους, η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης που τεκμηριώνει τη συνάφεια (ή μη) με τα αντικείμενα κατάρτισης.
 • Αντίγραφο τίτλου Ξένης Γλώσσας (Μοριοδοτείται μόνο η μία Ξένη Γλώσσα).
 • Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (Μοριοδοτείται μόνο ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης συναφές ή μη).
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

Και

 • Για τους εργαζόμενους
 1. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF από 01/2002 μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι έως και 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Για την απόδειξη της Συνάφειας της Εργασιακής εμπειρίας, απαιτείται Βεβαίωση Εργοδότη που να περιγράφει τον χρόνο απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας στον Τομέα του Περιβάλλοντος. 
 1. Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης και Ε4 του ωφελούμενου (https://employees.yeka.gr/(S(wkxzztir0z0dxdvnorngw1wq))/login.aspx?ReturnUrl=%2f) 
 • Για τους Εργαζόμενους Σε Αναστολή θα πρέπει επιπροσθέτως των παραπάνω να υποβληθεί:

Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» της επιχείρησης. 

 • Για τους εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική:

Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω). 

Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγωØ απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται:

(Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα) 

 1. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF από 01/2002 μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι έως και 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Για την απόδειξη της Συνάφειας της Εργασιακής εμπειρίας, απαιτείται Βεβαίωση Εργοδότη που να περιγράφει τον χρόνο απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας στον Τομέα του Περιβάλλοντος.
 2. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα5 , η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και 

Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Κριτήρια επιλογής – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:
1. Προσόντα (εκπαιδευτικό επίπεδο)
o ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ με συναφή τίτλο: 10 μόρια
o ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ – ΤΕΙ χωρίς συναφή τίτλο: 8 μόρια
o ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ με συναφή τίτλο: 6 μόρια
o ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ χωρίς συναφή τίτλο: 4 μόρια
o ΛΥΚΕΙΟ: 2 μόρια

2. Ξένες Γλώσσες
o ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2): 10 μόρια
o ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Γ1): 8 μόρια
o ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Β2): 6 μόρια
o ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ (Β1): 4 μόρια
o ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ: 2 μόρια

3. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
o ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ίσο ή άνω των 40 ωρών: 10 μόρια
o ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ κάτω των 40 ωρών: 8 μόρια
o ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ίσο ή άνω των 40 ωρών: 6 μόρια
o ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ κάτω των 40 ωρών: 4 μόρια
o Χωρίς: 2 μόρια

4. Συναφή Εργασιακή εμπειρία
ο 5 ΕΤΗ και 1 ημέρα & ΠΑΝΩ με συνάφεια: 10 μόρια
o 5 ΕΤΗ και 1 ημέρα & ΠΑΝΩ χωρίς συνάφεια: 8 μόρια
o 2 ΕΤΗ και 1 ημέρα -5 ΕΤΗ με συνάφεια: 8 μόρια
o 2 ΕΤΗ και 1 ημέρα -5 ΕΤΗ χωρίς συνάφεια: 6 μόρια
o 1 ΕΤΟΣ και 1 ημέρα -2 ΕΤΗ με συνάφεια: 6 μόρια
o 1 ΕΤΟΣ και 1 ημέρα -2 ΕΤΗ χωρίς συνάφεια: 4 μόρια
o Μέχρι 1 ΕΤΟΣ με συνάφεια: 4 μόρια
o Μέχρι 1 ΕΤΟΣ χωρίς συνάφεια: 2 μόρια

Το κάθε ένα από προαναφερθέντα κριτήρια αξιολογείται με βαθμό κλίμακας 1-10. Οι βαθμολογίες
αυτές θα προκύπτουν από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης. Το σύστημα αυτό καθορίζει/βαθμολογεί αυτόματα με αυστηρά δομημένο ποσοτικό τρόπο όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Για κάθε ένα από τα κριτήρια υπολογίζεται συντελεστής βαρύτητας προκειμένου να προσδιοριστεί,συνολικά για την κάθε μία ομάδα κριτηρίων, ένας βαθμός ανά υποψήφιο.
Από την προηγούμενη διαδικασία θα προκύψει ο τελικός βαθμός για κάθε έναν υποψήφιο σε κάθε
ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθμοί αυτοί θα πολλαπλασιάζονται με τους ακόλουθους
συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το άθροισμα αυτών θα αποτελεί τον τελικό βαθμό του
κάθε υποψηφίου.
Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο
Κ1: Προσόντα 0,35
Κ2: Ξένες Γλώσσες 0,25
Κ3: Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 0,05
Κ4: Εργασιακή εμπειρία 0,35

Ο τελικός βαθμός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο:
o ΣΒ = (K1x0,35) + (K2x0,25) + (K3x0,05) + (K4x0,35)
όπου:
ΣΒ = Συνολικός βαθμός υποψηφίου
Κ1 – Κ4 = Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ