Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΠΕ

Webp.net-resizeimage

Το Κέντρο Ανανεώσημων Πηγών Και Εξοικονόμησης Ενέργειας με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ», θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα πιστοποίησης  εργαζόμενων με τίτλο προγράμματος: «Εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ)».

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 375€
 • 45 ώρες θεωρητικής κατάρτισης – 30 ώρες πρακτικής, συνολικά 75 ώρες.
 • Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου.

Δικαιολογητικά:

Οι Αιτήσεις έκλεισαν.

 1. Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το http://www.cres.gr/Katartisi)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
 4. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 1. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Για τους Εργαζόμενους:

 • Τελευταία Απόδειξη Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (που θα απευθύνεται στο ΚΑΠΕ) στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα1, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
 • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
 • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
 • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, δηλώνετε επιπροσθέτως την αναστολή της σύμβασης εργασίας σας καθώς και την έναρξη αυτής (Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ)(Εκδίδεται από τον εργαζόμενο μέσω του supportemployees.yeka.gr)

 1. Υπεύθυνη δήλωση (που θα απευθύνεται στο ΚΑΠΕ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ