Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»

pexels-anna-shvets-5231085

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή, λάβετε εκπαιδευτικό επίδομα 400€, διαλέξτε ένα από τα προγράμματα κατάρτισης και αποκτήστε δωρεάν πιστοποίηση.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κατάρτιση 80 ωρών.
Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μεθόδους:
1.Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
2.Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα
3.Μικτή Κατάρτιση (blendedlearning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης.
βιολογική_γεωργία

Τα θεματικά αντικείμενα είναι:

1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή

2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

 
Πρόγραμμα Κατάρτισης 1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η κατάρτιση εργαζομένων σε θέματα ορθής παρασκευαστικής
πρακτικής προϊόντων αγροδιατροφής και αφετέρου η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
προϊόντων αγροδιατροφής.
Συνεπώς θα αποκτήσουν τις γνώσεις ούτως ώστε να λάβουν πιστοποίηση και να μπορούν να αναλάβουν θέση σε τμήμα ποιότητας τροφίμων.
 
Πρόγραμμα Κατάρτισης 2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
Σκοπός του προγράμματος
Η Ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και
διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των
εισροών, εκροών καθώς και με την διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων η θέση
αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την
καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποθήκης, ενώ παράλληλα συμβάλουν στη βέλτιστη και
απρόσκοπτη ροή αγαθών/υλικών σε αυτή.
Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για τη σωστή είσοδο και έξοδο των αγαθών/υλικών προς και από την
εγκατάσταση της αποθήκης, τη φύλαξη αυτών κατά την αποθήκευσή τους, καθώς και την ασφαλή τους
διακίνηση, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα. Ένα τέτοιο στέλεχος υποβοηθείται συνήθως από
συνεργάτες/υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του, τους οποίους και εκπαιδεύει, καθώς
επίσης επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 
Πρόγραμμα Κατάρτισης 3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες
αναφορικά με:
– τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής
– τα σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής
– τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας.
Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων που θα οδηγήσει στην
πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας
24610-25001,6973497977 του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ή στο email: kek.ea@yahoo.com
Υποβολή Αιτήσεων: από 23/11/2020 έως και 24/01/2021 (ώρα 23:59)