Κ.Ε.Κ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Το ΚΕΚ EYΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » της ΔΥΠΑ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους. Επιπλέον μέρος μπορούν να λάβουν όσοι δεν εμφανίζονται ως απασχολούμενοι σε επιχείρηση και διαθέτουν 50 ημερομίσθια το 2021.

Με τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (ΕΛΕΚΠ), η ΔΥΠΑ επιδιώκει την κατάρτιση των εργαζομένων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης που τους απασχολεί και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€  ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 200 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι σαράντα (40) ώρες το καθένα ήτοι 10 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες της δομής μας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24%. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους.
  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Αίτηση Συμμετοχής*
Υπεύθυνη Δήλωση για προσωπικά δεδομένα
Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Φωτοτυπία Δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικού Εφορίας
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ
Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΜΚΑ
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου εντύπου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών
Φωτοτυπία Εντύπου Ε4_ΕΡΓΑΝΗ_Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού
Εκτύπωση από το taxisnet της καρτέλας «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με τους κωδικούς Δραστηριότητας της επιχείρησης

*(όσοι δεν απασχολούνται σε κάποια επιχείρηση αλλά διαθέτουν 50 ημερομίσθια το έτος 2019, χρειάζεται να συμπληρώσουν και μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση.) 

**Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής με ένα click:

Λήψη

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2461025001

email: kekanapt@yahoo.gr