Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Το όραμά μας είναι

“Να συμβάλλουμε μέσα από τους τομείς δράσης του οργανισμού μας, την κατάρτιση, την έρευνα, τις τεχνολογικές καινοτομίες και την ανάπτυξη των διακρατικών συνεργασιών στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της χώρας μας”. 

Η αποστολή του οργανισμού μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι στόχοι μας προς αυτή την κατεύθυνση, είναι:

  • Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
  • Η αναβάθμιση και η συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων,
  • Η συστηματική προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης που έρχεται να καλύψει ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί,
  • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πόλο τοπικής ανάπτυξης, αλλά και να συντελέσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας,
  • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους, αλλά και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,
  • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους και η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών.