Πρόγραμμα ανέργων από ΤΕΕ

Νέο Voucher για ανέργους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πάνω στη Πράσινη οικονομία

barbara horn qu9PLYvocSM unsplash (1)
barbara horn qu9PLYvocSM unsplash (1)

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) με εκπαιδευτικό επίδομα έως 2000€!!

  • Αφορά ανέργους από τις Περιφέρειες Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.Το πρόγραμμα περιέχει:📍 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής📍 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε ήπιες διαθεματικές δεξιότητες (Soft Skills)📍 240 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε οριζόντιες πράσινες δεξιότητες που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία (Green Skills – ομάδα παρέμβασης Α2)📍 40 ώρες Πρακτική άσκηση (δύναται να γίνει με case studies όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 82759/29-8-2022 (Β4581) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 90063/20-9-2022)📍 Εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής Πιστοποίησης.📍 Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.000 ευρώ 

  • Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης. 

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως ή μικτής συμμετοχής του στη δράση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:
📍 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
📍 Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
📍 Να είναι κάτοικοι των περιφερειακών ενοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας πρόσκλησης.
📍 Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου παρακολούθησης του ΙΕΚ.
📍 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
📍 Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980
📍 Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

pexels-singkham-178541-1108572

Πίνακας Κριτηρίων Μοριοδότησης

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

12

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12

1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ 18

2

ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0 – 3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€

30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501 – 5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€

20

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001 – 8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001 – 16000€

10

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001 – 26000€

5

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

60

Θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο/η αιτών/ούσα θα υποβάλει οριστικά την αίτησή του).
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Θα πρέπει να είναι ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η μη ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και η μη οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
2) Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας (Τρέχουσα Κατάσταση) την οποία θα εκδώσει από το portal της ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών την ημέρα υποβολής της αίτησης.
3) Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), το οποίο θα έχει εκδοθεί από το portal της ΔΥΠΑ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1: ), εφόσον ο άνεργος έχει περάσει από τη Διαδικασία Εξατομικευμένης Παρέμβασης.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/updates/features/bebaiose-monimes-katoikias )
5) Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
6) Αντίγραφο του Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2023.
7) Υπεύθυνη δήλωση από το http://www.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ (ή άλλο Δημόσιο Φορέα), με την οποία θα δηλώνεται:
o ΑΦΜ : ….
o ΑΜΚΑ: …..
o Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
o Δεν διατηρώ τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
o Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δράση πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του έργου https://damanergoi.tee.gr .Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο φορέας θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης αποκλειστικά μέσω του email: damanergoi@central.tee.gr. Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.

Παρόμοιες Θέσεις