Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 500€.

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης του προγράμματος είναι:
1 Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης μονάδων εστίασης
2 Υπάλληλος Κρατήσεων
3 Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
4 Ειδικός Social Media Marketing

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
-Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
-Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
-Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.
Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (ή του 20% κατά περίπτωση) επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη πρόσκληση του έργου από εδώ: https://poet.dek.gr/files/xxxx.pdf

pexels-asad-photo-maldives-1268855

Διαδικασία Υποβολής αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://poet.dek.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της δράσης https://poet.dek.gr
2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://poet.dek.gr , είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.
3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένη».
4. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου των χαρακτηρισμένων ως «Υποβεβλημένων» αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι: Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν Υποβληθεί Οριστικά ή δεν έχουν αναρτηθεί σε αυτές όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν και θα χαρακτηρισθούν ως άκυρες. Επίσης ως άκυρες θα χαρακτηρισθούν και οι αιτήσεις που έχουν Υποβληθεί Οριστικά αλλά έχουν ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

1. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

2. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, η οποία θα απευθύνεται στη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ στην οποία να δηλώνει ότι:

i. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «…………….» και ΑΦΜ «…………», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/) ή ισοδύναμη Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Φορέα σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτύπωσης από τον ΕΦΚΑ.

* Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία,
προσκομίζεται το έντυπο Ε3.
*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες
από αυτές που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να αναρτήσει επιπλέον τον Ατομικό
Λογαριασμό Ασφάλισης από το efka.gov.gr ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο
αποδεικνύει τις ημέρες απασχόλησης.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 30/06/2022 και ώρα 23:59:00.