Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Πρόγραμμα Εργαζομένων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους

Webp.net-resizeimage
Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους».

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 90 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 450,00€.

 Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση (μέσω case studies)

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

70

20

90

2

ΤΕΧΝΙΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

70

20

90

3

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

70

20

90

4

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

90

90

 ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Το πρόγραμμα παρέχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης. Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • την Κατάρτιση
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 3. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α
 4. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης).
 5. Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 6. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ) στην οποία να δηλώνει ότι:
  1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, 
  2. Την επωνυμία της επιχείρησης
  3. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
  4. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  συμμετοχής, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει  επιπροσθέτως στην Υπεύθυνη δήλωση την αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την ημερομηνία έναρξη αυτής.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ)  (110.opse.gr ).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 1.045 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τις 30/06/2021