Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΒΑΠ 500€

workers-g1b0c957c3_1920

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1.045 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και συγκεκριμένα:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στους  εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα:

«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση
εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ».

H πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.
Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
Α/ΑΤΙΤΛΟΣΘεωρίαΠρακτική άσκησηΣύνολο ωρών κατάρτισης
1ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ100Χ100
2ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ100Χ100
3ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ100Χ100
4ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ100Χ100

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.
Η Πιστοποίηση πραγματοποιείται με τη υποχρεωτική συμμετοχή του συνόλου των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων .
Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

pexels-tiger-lily-4484078

Διαδικασία Υποβολής αίτησης
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο, πρέπει να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα 110.svap.gr , συμπληρώνοντας τη υπάρχουσα εκεί φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της δράσης, 110.svap.gr
 2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.
 3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης, η οποία χαρακτηρίζεται «Υποβεβλημένη» . Μετά την «Οριστική Υποβολή» της Αίτησης, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένης».
 4. Ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου των χαρακτηρισμένων ως «Υποβεβλημένων» αιτήσεων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (ενότητα 7).

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 110.svap.gr
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση ΟΛΩΝ των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης Συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της Αίτησης Συμμετοχής μετά την υποβολή της.
Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα. Αν επιλεγεί, συμμετέχει σε Τμήμα Κατάρτισης που καλύπτει ένα (1) από τα θεματικά αντικείμενα για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον στην αίτηση του . Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει ανάλογα και με το πλήθος των Αιτήσεων ανά Αντικείμενο Κατάρτισης.
Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

 • Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 25-10-2021 και ώρα 00:00:01.
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 24-12-2021 και ώρα 23:59:00.
 • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας.
 • Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, ΜΟΝΟ οι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του διαστήματος που προβλέπει η Πρόσκληση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ανάρτησης και υποβολής λανθασμένων ή ελλιπών δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
3. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
Α.Φ.Μ. ,
Α.Μ.Κ.Α
4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ1(στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ), ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακαςαπασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).

Μόνο για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

6. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ), στην οποία να δηλώνει ότι:
i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
ii. Την επωνυμία της επιχείρησης
iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
7. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu “Μισθωτοί”, sub-menu “Βεβαίωση προϋπηρεσίας” και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και στην συνέχεια θα ζητηθεί και ΑΜΚΑ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 24/12/2021