Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) ΤΕΕ

«Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας. Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση. Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Β’ της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του Τ.Ε.Ε. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει : Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης 400 ωρών. Πρακτική άσκηση (84-122 ώρες) σε συναφείς επιχειρήσεις. Υποχρεωτική πλήρης πρόσληψη του 30% των καταρτισθέντων για τουλάχιστον 4 μήνες. Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.000€ με νοσοκομειακή περίθαλψη. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ακόλουθοι: 1.Τεχνίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ Κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος ή άδειας συναφούς με τις κωδικοποιημένες κατά ΣΤΕΠ-92* ειδικότητες ή/και Όσοι διαθέτουν εμπειρία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους προβλεπόμενους κατά ΣΤΑΚΟΔ-08* οικονομικούς τομείς ή/και Κάτοχοι αντίστοιχης/ισότιμης επαγγελματικής άδειας, διπλώματος ή εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό *(βλέπε http://www.voucher.gov.gr,...