Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα voucher «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Το Έργο: 

 • απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών (γεννημένοι από 1.10.1971 έως 31.12.1990*).
 • περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (διάρκειας 200 ωρών) και πρακτική άσκηση (διάρκειας 380 ωρών) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού – επισιτισμού.
 • περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 2520€.
 • προβλέπει συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ή ενίσχυση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και η προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μέσω:

 • απόκτησης ή/και επικαιροποίησης/αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας – κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.
 • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας σε τομείς τεχνικών επαγγελμάτων που παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της απασχόλησης σε ειδικότητες:
  • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας – πρόνοιας
  • τουρισμού και επισιτισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
 • Έχουν ηλικία 30-49 ετών
 • Είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άνω

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα
 • Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Για να ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.