Πρόγραμμα Ανέργων ΚΕΕΕ

Πρόγραμμα Ανέργων Από ΚΕΕΕ Με Επίδομα έως 1250€!

pexels-los-muertos-crew-8853536

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)), σύμφωνα με: (α) Την με αριθμ. πρωτ. 0.3595/10-09- 2020 (ΑπΚΟ 05) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020” με τίτλο “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών”, (β) Την με αρ. πρ. 1.340/25-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΥ1Π46ΜΤΛΚ-3ΚΤ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών» με Κωδικό ΟΠΣ 5073449 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1-5. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από εθνικούςπόρους, μέσω του ΠΔΕ .

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 2.251 ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενου/ης μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
  • Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Υποδομών
  • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων – (80 ώρες).
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (170 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 80 ώρες πρακτική). Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 250 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1250,00 €.

Οι ανάγκες των κατασκευών
Αυτήν τη στιγμή, η μεγαλύτερη πρόκληση του κατασκευαστικού κλάδου δεν είναι άλλη από την εύρεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού που πρόκειται να καλύψει τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν με την έναρξη επιπλέον μεγάλων τεχνικών έργων και υποδομών. Ενδεικτικό του μεγέθους της πρόκλησης για τον κλάδο είναι το γεγονός ότι μέχρι το 2030, όπως ανέφερε παλιότερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για 27,3 δισ. ευρώ έργα που αντιστοιχούν σε 188 έργα υποδομής και τα οποία αναμένεται να φέρουν πάνω από 185.000 θέσεις εργασίας ετησίως.

Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, από την πλευρά τους, ευελπιστούν να διαχειριστούν το πρόβλημα με μετακινήσεις δικών τους εργαζομένων από το εξωτερικό ή και με διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέψουν τη μεταφορά αλλοδαπού προσωπικού από αγορές με μεγάλη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Θεματικά Αντικείμενα κατάρτισης:
1. Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών
3. Τεχνίτης ελασματουργός
4. Τεχνίτης εργαλειομηχανών
5. Τεχνίτης Σωληνουργός
6. Τεχνικός συγκολλήσεων

Οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη σελίδα https://apko05.uhc.gr/p/m/aplymail_ApkoPRJ1/el-gr

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
1) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τον οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) (Για τους τίτλους σπουδών , που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.).
2) Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
3) Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας), στην οποία να δηλώνει ότι:
i. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι άνεργος/η,
iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

4) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

5) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του ωφελούμενου

6) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ του ωφελούμενου

7) Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είστε Κύριος/α Δικαιούχος(πχ φωτογραφία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου/βεβαίωση από τράπεζα μέσω της εφαρμογής/screenshot μέσα από το ebanking κλπ). 

8)Επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ του ωφελούμενου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ένα Κλικ Εδώ

thayran-melo-vK6HbLrGzZc-unsplash

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΤΙΣ 09/07/2023

Παρόμοιες Θέσεις