Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ο φορέας μας, ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, προτίθεται να συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης της εν λόγω δράσης, για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ωφελούμενοι της δράσης Κατάρτισης, είναι οι συμμετέχοντες σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Γραμματειακή Υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 2. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει:

➤ Αντίγραφο ταυτότητας

➤ Βεβαίωση από το Δήμο στον οποίο εργάζεται ο ωφελούμενος, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου η (σε περίπτωση παράτασης της συμβάσεώς του) η Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία λήξης της παράτασης.

➤ Αρ.Πρωτοκόλλου Αίτησης και ΑΑ αίτησης στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης.

➤ Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes

➤ Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (dypa.gov.gr)

Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ».

trent-haaland-yIsjn-IGWqc-unsplash

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων ή εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ), ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 14/2022, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στην πράξη.

Ο φορέας μας, ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, προτίθεται να συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης της εν λόγω δράσης, για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 120 ώρες που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:
1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
4. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων.

*Σημειώνεται ότι δεν θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)»

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 14/2022 της Δ.ΥΠ.Α ««ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ)», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.
Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να καταρτιστούν σε ίδιο αντικείμενο στο οποίο έχουν καταρτιστεί τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας.

2.1.1. Μητρώο Ωφελουμένων
Το Μητρώο Ωφελουμένων καταρτίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από την Δ.ΥΠ.Α. για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)” με ΚΩΔ ΟΠΣ 5130728, που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση.

2.1.2. Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων – Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
Με σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται το μητρώο ωφελουμένων και δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επισημαίνεται ότι η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο (πχ μη έγκαιρη καταχώριση από τα ΚΠΑ 2 της προτίμησης των ωφελουμένων).
Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα.