Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων από το εξεταστικό κέντρο Κ.Δ.Β.Μ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

hannah-shedrow-tj1kHwu7teQ-unsplash

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 για να μπορούν να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

Η κατοχή ενός από τα κάτωθι πτυχία επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αόριστης χρονικής ισχύος:

  • Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ)
  • Τμήματος Φυτικής Παραγωγής
  • Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
  • Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ
nate-johnston-MRh6Kb16afE-unsplash

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγούνται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος καταρτίζεται από τη ΣΕΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Για τη διενέργεια των εξετάσεων η ΣΕΑ δημιουργεί και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από τις οποίες μόνο μία είναι η σωστή.

Συμπληρώστε τη παρακάτω Φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Α’8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) ερωτήσεις.

Μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι/ες ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Διάρκεια ισχύος και ανανέωση του πιστοποιητικού

Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι επτά (7) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής τους, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. 9269/246316/21-09-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται, πριν από τη λήξη της ισχύος των πιστοποιητικών τους, να εξεταστούν  για να ανανεώσουν την ισχύ τους για επιπλέον επτά (7) έτη.

output

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50€).

Η Τιμή περιλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτικό υλικό.
  • Δυνατότητα απεριόριστης προσομοίωσης μέσω Η/Υ πάνω στην προς εξέταση ύλη.
  • Παράβολο Υπουργείου.
  • Συμμετοχή στις εξετάσεις για χορήγηση του πιστοποιητικού.

*Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.).