Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη

Nέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα εργαζομένων Europalso

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών». Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ: https://110.europalso.gr/files/5035138EUROPALSO.pdf

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης(σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση). Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης αποτυπώνονται παρακάτω: 

1) Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας (Content andLanguage Integrated Learning-CLIL)
2) Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης
3) Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
4) Ειδικός Social Media Marketing

 

Διαδικασία Υποβολής αίτησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://110.europalso.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της δράσης https://110.europalso.gr/
2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://110.europalso.gr/, είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.
3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένη».
Ως άκυρες θα χαρακτηρισθούν και οι αιτήσεις που έχουν Υποβληθεί Οριστικά αλλά έχουν ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Ο κάθε υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα των δικαιολογητικών που αναρτά στο πλαίσιο της αίτησης του. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο καλύπτει περισσότερα εκ του ενός δικαιολογητικά, τότε πρέπει να αναρτηθεί όσες φορές χρειάζεται στο σύστημα ώστε να
συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
1. Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού
Ταυτοπροσωπίας
2. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α
3. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, η οποία θα απευθύνεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στην οποία να δηλώνει ότι:
i. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία«…………….» και ΑΦΜ «…………», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/) ή ισοδύναμη Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Φορέα σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτύπωσης από τον ΕΦΚΑ.

*Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία,
προσκομίζεται το έντυπο Ε3.
*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες από αυτές
που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να αναρτήσει επιπλέον τον Ατομικό Λογαριασμό
Ασφάλισης από το efka.gov.gr ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει τις ημέρες
απασχόληση

pexels-zen-chung-5537542 (1)

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Α: Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου).Στο συγκεκριμένο κριτήριο επιλέγουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαθμολογία σε όσους έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και ο λόγος είναι ότι εκτιμούμε πως ένας εργαζόμενος με περισσότερα χρόνια εμπειρίας ενώ έχει εργασιακή ωριμότητα και έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και γνώσεις, εντούτοις έχει περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζει κόπωση, να έχει ανάγκη αλλαγής περιβάλλοντος και να χρειάζεται επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, αφού σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους τομείς είναι καταιγιστικές. Αντίθετα οι νεοεισερχόμενοι ενώ το μειονέκτημά τους είναι η απειρία, εντούτοις είναι πιθανόν να έχουν πιο σύγχρονες γνώσεις και περισσότερη όρεξη και διάθεση για να τις αναδείξουν και να εδραιώσουν την θέση τους.
Επομένως στο κριτήριο αυτό θα μοριοδοτηθεί η συνολική εργασιακή εμπειρία (ανεξαρτήτως δηλαδή επαγγελματικού κλάδου) με κλίμακα μοριοδότησης από 5 μέχρι 10 μόρια. Ειδικότερα η μοριοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τις ημέρες ασφάλισης που θα αναγράφονται στην Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας του κάθε υποψηφίου (εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ περί χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Β: Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Εκτιμούμε ότι, λόγω της συνθετότητας και της ευρύτητας του περιεχομένου της κατάρτισης, όσο υψηλότερο επίπεδο διαθέτουν οι υποψήφιοι τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοήσουν τα θέματα, τα οποία θα αναλυθούν. Οπότε έχουμε διαμορφώσει κλίμακα μοριοδότησης (5-20 βαθμών), όπου οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με μικρότερες βαθμολογίες και οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων με την μέγιστη. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο των σπουδών, αλλά μόνο το επίπεδο.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:
-την Κατάρτιση
-τη διαδικασία πιστοποίησης.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αιτήσεις έως 31/05/2022