ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ο φορέας μας, ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, προτίθεται να συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης της εν λόγω δράσης, για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ωφελούμενοι της δράσης Κατάρτισης, είναι οι συμμετέχοντες σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Γραμματειακή Υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 2. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει:

➤ Αντίγραφο ταυτότητας

➤ Βεβαίωση από το Δήμο στον οποίο εργάζεται ο ωφελούμενος, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου η (σε περίπτωση παράτασης της συμβάσεώς του) η Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία λήξης της παράτασης.

➤ Αρ.Πρωτοκόλλου Αίτησης και ΑΑ αίτησης στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης.

➤ Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes

➤ Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (dypa.gov.gr)